ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย 2 ชั้นของคุณ สรวิทย์-เย็นจิต ฤกษ์จิรัฐติกาล

เจ้าของโครงการ คุณ สรวิทย์-เย็นจิต ฤกษ์จิรัฐติกาล ขนาดพื้นที่ (ตรม.) 500
ปีที่ดำเนินการ 2549 เวลาในการดำเนินการ (วัน) 100
สถานที่ หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ประชาชื่น นนทบุรี งบประมาณ (บาท) 4,000,000         บ้านพักอาศัยของครอบครัวสมัยใหม่ ที่ต้องการบ้านและวิถีชีวิตในสไตล์ Modern มีเส้นสายเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ใช้
โครงสีขาว-ดำ ในลักษณะที่ดูเรียบแต่เร้าใจด้วยการให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวด้วย Space ที่สวยงามน่าสนใจ โปร่งโล่ง สอดคล้อง
ต่อเนื่องจากภายนอกเชื่อมเข้าสู่ภายใน และไหลจากภายในสู่ภายนอกจนเป็นเนื้อเดียวกัน และสร้างจุดสนใจภายในบ้านด้วยบันได
ที่พาดผ่านสระน้ำ ในลักษณะการจัดวางคล้ายเป็นประติมากรรม ด้วยการนำน้ำเข้ามาภายในบ้านนั้น ยิ่งทำให้บรรยากาศดูใกล้ชิด
ธรรมชาติยิ่งขึ้น
          นี่เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงชิ้นหนึ่งอันเกิดจากการวางแผนเป็นอย่างดีก่อนลงมือทำ เป็นงาน Design ที่คำนึงถึงคุณลักษณะ
พิเศษของบริเวณโดยรอบที่อยู่ในหมู่บ้านแกรนด์คาแนล อันมีคลองลัดเลาะผ่านส่วนหลังของตัวบ้าน  สถาปนิกจึงได้เลือกวางตัวบ้าน
อยู่ชิดริมถนนเพื่อเปิดพื้นที่ด้านหลังให้เป็นลานอเนกประสงค์ ที่ไล่เรียงระดับพื้นเข้าสู่คลอง บรรยากาศการ ตกแต่งภายใน ก็เลือกที่จะ
เปิดโล่งรับบรรยากาศรอบๆ ตัวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา นับเป็นความสอดประสานกันอย่างเหมาะสมในงานออกแบบ ระหว่าง
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม อีกทั้งจากรสนิยมที่มีระดับ การเปิดกว้างทางความคิดของ
เจ้าของบ้าน และความร่วมมือที่ดีของสถาปนิกและทีมงานทุกคน ทำให้ได้ผลงานที่พิเศษสุด ที่มีความสมบูรณ์พร้อมในตัวเองชิ้น
หนึ่งเช่นนี้

          Modern family is pleased modern house style, the texture and shape is classic but interesting and inspired
bybeautiful space. Building a bridge to across a pond that look like sculpture and feel closely nature by bring
water intothe house is focus.
          This is masterpiece because we have planned the best before work. We have designed by thinking of
GrandCanal Village characteristics where the canal passes behind the house. So architect have recognized
the house to near a road to back area to be a yard and slope down to canal. Interior decor is airy.
This design is mix between interior and geography architecture. In order that, Owner’s opened ideas and good
cooperation withall architects and staffs maketo be perfect.


 

 


ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
Collapsible Message Panels

ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้นของคุณ วิศิษฎ์ คชสิทธิ์
µ¡áµè§ÀÒÂã¹, Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹, µ¡áµè§ºéÒ¹, µ¡áµè§¤Í¹â´, µ¡áµè§ÃéÒ¹¤éÒ, µ¡áµè§Êӹѡ§Ò¹, ʶһѵ, ʶһ¹Ô¡, Í͡ẺºéÒ¹, ¡èÍÊÃéÒ§, áÍ·àÃÕÂÅ, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้นของอภิชาติ-ปาริชาติ สุทธิศิริมงคล
µ¡áµè§ÀÒÂã¹, Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹, µ¡áµè§ºéÒ¹, µ¡áµè§¤Í¹â´, µ¡áµè§ÃéÒ¹¤éÒ, µ¡áµè§Êӹѡ§Ò¹, ʶһѵ, ʶһ¹Ô¡, Í͡ẺºéÒ¹, ¡èÍÊÃéÒ§, áÍ·àÃÕÂÅ, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพัก
อาศัย 2 ชั้นของคุณชัยบูรณ์-มัลลิกา ลีฬหะพันธุ์
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพัก
อาศัย 2 ชั้นของคุณ ฮาว
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้น ของคุณ ป๋อม
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้น ของคุณอนงค์ ชลศรานนท์
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ออกแบบตกแต่งภายใน
บ้านพักอาศัย 2 ชั้นของ
คุณ จิรโรจน์ จิรรัตน์นันท์์
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ออกแบบตกแต่งภายใน
บ้านพักอาศัย 2 ชั้นของ
คุณ ศุุภวัฒน์ ชัยวัฒน์
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ออกแบบตกแต่งภายใน
บ้านพักอาศัย 5 ชั้น
ของคุณ เรวัติ วรรณเพียร
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ออกแบบตกแต่งภายใน
บ้านพักอาศัย 3 ชั้นของ
คุณ รัตนา จิตต์เจริญ
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้นของคุณ สรวิทย์-เย็นจิต
ฤกษ์จิรัฐติกาล
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

ตกแต่งภายใน l ตกแต่งบ้าน l บ้านและสวน
Home | About Us | Portfolio | News | Contact
µ¡áµè§ÀÒÂã¹ Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹ µ¡áµè§ºéÒ¹ µ¡áµè§¤Í¹â´ µ¡áµè§ÃéÒ¹¤éÒ µ¡áµè§Êӹѡ§Ò¹ ʶһѵ ʶһ¹Ô¡ Í͡ẺºéÒ¹ ¡èÍÊÃéÒ§ áÍ·àÃÕÂÅ At-Real Interior Design Architect
ตกแต่งภายใน | ตกแต่งบ้าน | บ้านและสวน | ห้องนอน 2008 At Real Design Company Limited Webdesign by Unifypixel