บริษัท แอทเรียล ดีไซน์ จำกัด
ปรัชญาของแอทเรียล
พื้นที่แห่งความสุข
บริการของแอทเรียล
ทำไมต้องเลือกแอทเรียล
language:
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
             เพื่อให้วิมานในอากาศที่คุณและสถาปนิกคิดออกมานั้น สามารถเป็นรูปธรรมที่เข้าไปใช้ได้จริง ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆและผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่าย ซึ่งความสามารถ จรรยาบรรณ คุณภาพในการทำงาน การแก้ปัญหา และการประสานงานของแต่ละฝ่าย เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลทำให้งานที่ออกมาถูกต้อง มีคุณภาพตรงใจ เพียงใด

          นอกจากการที่เรามุ่งเน้นที่เป็นสถาปนิกที่มีคุณภาพแล้ว เรายังเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อควบคุมปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายให้ระดับปัญหาเกิดขึ้นต่ำที่สุด และให้รอยต่อของงานในขั้นออกแบบและขั้นตอนการทำตกแต่งภายในที่มักจะเกิดปัญหาจากการมองเป้าหมายที่แตกต่างกัน นั้นแนบสนิทไร้รอยสะดุดภายใต้มาตรฐานของการทำงานเดียวกัน เพื่อให้ผลงานที่ออกมาถูกต้อง มีคุณภาพ และตรงใจ สมกับความมุ่งหวังตั้งใจ ตลอดจนการลงทุนลงแรง ของลูกค้าและสถาปนิกเองให้มากที่สุด เราจึงนำเสนอบริการในรูปแบบต่างๆ ที่ครบวงจรดังต่อไปนี้

 

At Real Design Service

  At Real Construction Service
  At Real Turn Key Service
 
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect   ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect   ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect  
ไม่มีสถาปัตยกรรมใดที่จะดีได้โดยไม่ผ่าน
กระบวนการออกแบบที่ดี นี่คือจุดเริ่มต้นที่
สำคัญที่สุดของงานที่ดี และเป็นบริการสำคัญ
ที่เราภาคภูมิใจนำเสนอ
  ความตั้งใจ ซื่อสัตย์ เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้น และนี่
คือการสร้างอย่างมีคุณภาพบนงบประมาณที่
คุณกำหนดอันจะทำให้ความคิดที่ดีนั้นผลิ
ดอกออกมาเป็นงานที่มีคุณภาพ
  คือบริการครบวงจรอย่างมีคุณภาพจากเรา
สำหรับคุณเน้นการบริหารงบประมาณด้วย
การวางงบประมาณไว้ตั้งแต่ต้นการที่เราคิด
และทำอย่างตั้งใจโดยผ่านการวางแผนมา
ตั้งแต่ต้นนั้นย่อมทำให้ผลงานที่เกิดขึ้นสมดัง
ความตั้งใจมากที่สุด
 


At Real Consult & Management Service
  At Real Loose Furniture Service
 
 
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect   ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect      
(บริการนี้จัดพิเศษเฉพาะลูกค้าที่รับบริการ
At Real Design Service จากทางบริษัทฯ
เท่านั้น) สำหรับคุณที่มีทีมในการตกแต่งที่
คุณมั่นใจอยู่แล้วบริการนี้จะช่วยแก้ปัญหาใน
เรื่องรอยต่อของการดำเนินการที่จะทำให้
ผลงานที่เกิดขึ้นผ่านการบริหารและกลั่นกรอง
โดยทีมงานที่มากประสบการณ์ มีจิตสำนึก
และความตั้งใจเช่นเดียวกันกับสถาปนิกที่ท
ำการออกแบบ
  (Made to Order)
นี่คือการต่อยอดของงานเพื่อให้ได้ภาพรวมที่
สมบูรณ์ ครบวงจรอย่างแท้จริง เรามีบริการ
จัดหาและจัดทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว พร้อมทั้ง
ของตกแต่งอื่นๆ บนสายตาและมาตรฐานของ
สถาปนิก ให้คุณเพียงเก็บกระเป๋าก็เข้าใช้งาน และชื่นชมกับความสุขที่สัมผัสได้
     

 

 
ตกแต่งภายใน l ตกแต่งบ้าน l บ้านและสวน
Home | About Us | Portfolio | News | Contact
µ¡áµè§ÀÒÂã¹ Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹ µ¡áµè§ºéÒ¹ µ¡áµè§¤Í¹â´ µ¡áµè§ÃéÒ¹¤éÒ µ¡áµè§Êӹѡ§Ò¹ ʶһѵ ʶһ¹Ô¡ Í͡ẺºéÒ¹ ¡èÍÊÃéÒ§ áÍ·àÃÕÂÅ At-Real Interior Design Architect
ตกแต่งภายใน | ตกแต่งบ้าน | บ้านและสวน | ห้องนอน 2008 At Real Design Company Limited Webdesign by Unifypixel