บริษัท แอทเรียล ดีไซน์ จำกัด
ปรัชญาของแอทเรียล
พื้นที่แห่งความสุข
บริการของแอทเรียล
ทำไมต้องเลือกแอทเรียล
language:
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

 

             การที่จะสร้างสรรค์งานที่ดีได้นั้นสถาปนิกต้องเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้สอยกับที่ว่างนั้นทั้งในแง่ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามที่เกิด
ขึ้น โดยในขั้นตอนการทำงาน ผู้ออกแบบต้องทำการศึกษาโครงการความ
ต้องการและความชอบของลูกค้าและผู้ใช้งาน เรียบเรียงโดยผ่านกระบวนการ
คิดและรสนิยมของตัวสถาปนิกเอง ผสานความรู้อื่นๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์
เทคโนโลยี ทฤษฎีเชิงศิลป์ วิธีการปฏิบัติงานของช่าง ความปลอดภัยในการ
ใช้งาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่ช่วยให้ผลงานที่เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการ
ใช้สอยพื้นที่และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

             จะเห็นได้ว่ากว่าจะรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น ผ่านการทำงานของ
สถาปนิกออกมาเป็นแบบร่าง พัฒนาต่อเนื่องเป็นงานออกแบบ นำมาตกแต่งต่อ
เติม จนกระทั่งเสร็จสิ้นเป็นงานสถาปัตยกรรมสักชิ้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย แต่ก็
ไม่ใช่่เรื่องยากเกินไปเช่นกัน ถ้าเราทำงานด้วยใจใส่ความประณีตพิถีพิถันในทุก
ขั้นตอนของการออกแบบ มีรสนิยม ใช้กระบวนการคิด และการวางแผนที่ดี
รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากลูกค้า ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเหมือนเพื่อน
สนิท ตั้งแต่เริ่มต้นแนวความคิดจนกระทั่งจบกระบวนการก่อสร้าง ความจริงใจ
และยึดมั่นในหลักการนี่เอง ที่จะทำให้เกิดสิ่งดีขึ้นรอบๆตัวเราสิ่งเหล่านี้คือ
แนวทางของเราที่จะสร้างพื้นที่แห่งความสุขที่แท้จริงสำหรับคุณ

 

 
ตกแต่งภายใน l ตกแต่งบ้าน l บ้านและสวน
Home | About Us | Portfolio | News | Contact
µ¡áµè§ÀÒÂã¹ Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹ µ¡áµè§ºéÒ¹ µ¡áµè§¤Í¹â´ µ¡áµè§ÃéÒ¹¤éÒ µ¡áµè§Êӹѡ§Ò¹ ʶһѵ ʶһ¹Ô¡ Í͡ẺºéÒ¹ ¡èÍÊÃéÒ§ áÍ·àÃÕÂÅ At-Real Interior Design Architect
ตกแต่งภายใน | ตกแต่งบ้าน | บ้านและสวน | ห้องนอน 2008 At Real Design Company Limited Webdesign by Unifypixel