บริษัท แอทเรียล ดีไซน์ จำกัด
ปรัชญาของแอทเรียล
พื้นที่แห่งความสุข
บริการของแอทเรียล
ทำไมต้องเลือกแอทเรียล
language:
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

             At Real Design Company Limited เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ใน
รูปแบบครบวงจร ทั้งงานออกแบบ งานก่อสร้าง-ตกแต่งภายใน งานที่ปรึกษา และการบริหารงานก่อสร้าง-ตกแต่งภายใน บนรูปแบบวิธีคิด และวิธีการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย

            “ที่ที่เป็นจริงและเป็นตัวตน” คือคำจำกัดความของเรา งานสถาปนิกนั้นเปรียบเสมือนจิตรกรที่วาดรูป
ต่างกันที่การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของตัวจิตรกรเองออกมาบนกระดาษหรือผืนผ้าใบแต่สถาปนิก
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการของตนเองออกมาเป็น 3 มิติที่สัมผัสและใช้ได้จริง โดยเป็นการทำงาน
ร่วมกันระหว่างลูกค้าและสถาปนิก ด้วยการนำเอาความต้องการและความรู้สึกของลูกค้ามาผนวกกับองค์ความรู้
ประสบการณ์ และความเป็นตัวตนของสถาปนิกเอง แล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยผ่านกระบวนการคิดที่คำนึงถึง
ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสวยงาม งบประมาณ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาวะ
ตลาด กระแสความนิยมขณะนั้น ตลอดจนบริบทโดยรอบ ออกมาแล้วนำมาสร้างให้เกิดขึ้นจริง ดังนั้นงานของเราต้อง
เป็นงานที่แสดงความเป็นตัวตนของลูกค้าและสถาปนิกเองออกมาได้ดี อย่างมีเอกลักษณ์ และสามารถทำได้จริง 

 
ตกแต่งภายใน l ตกแต่งบ้าน l บ้านและสวน
Home | About Us | Portfolio | News | Contact
µ¡áµè§ÀÒÂã¹ Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹ µ¡áµè§ºéÒ¹ µ¡áµè§¤Í¹â´ µ¡áµè§ÃéÒ¹¤éÒ µ¡áµè§Êӹѡ§Ò¹ ʶһѵ ʶһ¹Ô¡ Í͡ẺºéÒ¹ ¡èÍÊÃéÒ§ áÍ·àÃÕÂÅ At-Real Interior Design Architect
ตกแต่งภายใน | ตกแต่งบ้าน | บ้านและสวน | ห้องนอน 2008 At Real Design Company Limited Webdesign by Unifypixel